ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STRUKTURA, DZIAŁANIE I ROLA RECEPTORA- GAMMA PEROKSYSOMÓW AKTYWOWANEGO PRZEZ PROLIFERATORY - PPARg

Receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów-gamma PPARg jest jednym z najintensywniej badanych receptorów jądrowych ostatniego dwudziestolecia. Tę popularność zawdzięcza plejotropowemu oddziaływaniu na wiele istotnych procesów w fizjologii komórki i organizmu, takich jak homeodynamika energetyczna, kontrola metabolizmu glukozy i tłuszczów, proliferacja, różnicowanie i śmierć komórki, reakcje zapalne, czy angiogeneza.

Kinaza płytek przylegania w biologii osteoblastów

Kinaza płytek przylegania – FAK (focal adhesion kinase) należy do grupy niereceptorowych białkowych kinaz tyrozynowych. Występuje w cytoplazmie większości komórek, w tym osteoblastów. W momencie jej aktywacji, związanej z oddziaływaniem integryn z białkami macierzy zew-nątrzkomórkowej, inkorporowana jest do płytek przylegania. Obecność kinazy FAK w tychże strukturach jest ściśle związana z funkcją, jaką odgrywa ona w procesach komórkowych, takich jak: adhezja, migracja czy proliferacja. Komórki z niedoborem FAK wykazują znacznie wolniejszy wzrost oraz zmniejszoną ruchliwość.

Receptor NKG2D i jego ligandy

Komórki efektorowe układu immunologicznego są w stanie rozpoznawać komórki zakażone, transformowane i jak się niedawno okazało, komórki poddane różnego rodzaju stresom. Jednym ze sposobów rozpoznawania tych ostatnich jest identyfikacja indukowanych stresem cząsteczek powierzchniowych. Najlepiej poznanym receptorem uczestniczącym w tego typu reakcjach jest receptor lektynowy typu C o nazwie NKG2D obecny na komórkach NK, limfocytach Tgd, CD8+ limfocytach Tab oraz makrofagach. Opisano 4 rodziny ligandów dla NKG2D.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki