ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Arterioskleroza jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie spowodowanych chorobą niedokrwienną serca. Pomimo znacznego postępu jaki dokonał się w medycynie oraz naukach pokrewnych przez ostatnie 25 lat, nadal nie zostały wyjaśnione przyczyny tych procesów. Obecnie jedynym środkiem zaradczym dla pacjentów objętych zaawansowanymi zmianami arteriosklerotycznymi jest leczenie chirurgiczne. Podejście to niesie jednak za sobą pewne ryzyko powikłań, ponieważ nie da się przewidzieć stanu pacjenta po operacji. Istnieją co prawda zalecenia dotyczące profilaktyki układu krążenia, jednak są one często bardzo ogólne. Brakuje natomiast markerów progresji choroby na etapie już powstałej zmiany miażdżycowej naczyń tętniczych. Angiogeneza jest to proces polegający na tworzeniu nowych naczyń krwionośnych z puli już istniejących. Szereg badań wykazało wpływ wielu czynników angiogennych w patogenezie arteriosklerozy. Wśród nich HIF1α, VEGF, ANGPT1 i 2 czy eNOS wpływają w sposób znaczący na przebieg arteriosklerozy i mogą stanowić markery progresji choroby. W artykule opisany został proces angiogenezy w kontekście jego potencjału oraz w odniesieniu do udziału czynników stymulujących go w arteriosklerozie. Omówiono także komórkowe mechanizmy regulacji genów wspólnych dla obu tych procesów.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki