ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DŁUGIE ŻYCIE NEUTROFILA? KONTROWERSJE DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI ŻYCIA NEUTROFILI W KRĄŻENIU

Do niedawna neutrofile uważane były za komórki pierwszej linii obrony, o prostym, niezróżnicowanym fenotypie, krótkim czasie życia i prostych prozapalnych funkcjach związanych głównie z fagocytozą. Badania przeprowadzone w ostatnich latach zweryfikowały ten pogląd. Dowiedziono istnienia różnych populacji/fenotypów neutrofili, opisano nowe mechanizmy eliminacji patogenów przez te komórki, wykazano zaangażowanie neutrofilii w odpowiedź nabytą, a także wykazano, że czas ich życia jest plastyczny.

PREAKTYWACJA NEUTROFILÓW DO WYBUCHU TLENOWEGO

Neutrofile pełnią istotną rolę w obronie organizmu przed mikroorganizmami. Kierowane czynnikami chemotaktycznymi docierają do miejsc infekcji, gdzie rozpoznają i fagocytują drobnoustroje. Pod wpływem czynników chemotaktycznych neutrofile mogą ulegać preaktywacji i aktywacji, której przejawem jest uwalnianie reaktywnych form tlenu (ROS) w procesie zwanym wybuchem tlenowym oraz wydzielanie enzymów (m. in. proteaz) podczas degranulacji.

ROLA NETS, POZYTYWNA CZY NEGATYWNA?

Kluczową rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza na infekcję odgrywają neutrofile (ang. Polymorphonuclear Cells, PMN) rekrutowane w miejsce zakażenia, gdzie stanowią pierwszą linię obrony. Komórki te stosują trzy strategie eliminacji patogenów: fagocytozę, degranulację antybakteryjnych peptydów i generację reaktywnych form tlenu o antypatogennych właściwościach oraz ostatnio opisane formowanie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (ang. Neutrophil Extracellular Traps, NETs).

METALOPROTEINAZA 9 (MMP-9) JAKO SZCZEGÓLNY PRZEDSTAWICIEL METALOPROTEINAZ MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ: ROLA W NAPŁYWIE I APOPTOZIE NEUTROFILI W TRAKCIE REAKCJI ZAPALNEJ

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) to endopeptydazy zależne od jonów Zn2+. Enzymy te mają zdolnoć do degradacji białek budujących błony podstawne oraz macierz zewnątrzkomórkową co umożliwia przebudowę tkanek oraz przemieszczanie się komórek, zarówno w przebiegu procesów fizjologicznych, stanów zapalnych, jak i chorób nowotworowych. Wśród licznych podrodzin MMP wyodrębnia się podrodzinę żelatynaz, do których należy żelatynaza A (MMP-2) i żelatynaza B (MMP-9).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki