ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2001

- 350 strony: 335
Odkryte w 1984 roku lipoksyny (LXs) tworzą wraz z innymi metabolitami kwasu arachidonowego dużą grupę...
- 372 strony: 351
Czynnik martwicy guza (TNF, TNF-a, kachektyna) jest plejotropową cytokiną prozapalną produkowaną głównie...
- 394 strony: 373
W komórkach eukariotycznych otoczka jądrowa oddziela jądro miejsce replikacji i transkrypcji DNA od...
- 406 strony: 395
Tkanka tłuszczowa brunatna jest rodzajem tkanki łącznej, występującej u dorosłego człowieka w niewielkich...
- 430 strony: 407
Uszkodzenia DNA ze względu na pochodzenie dzieli się na endogenne, związane z aktywnością endogennych...
- 442 strony: 431
Wykorzystanie analizy sekwencji DNA pozwoliło na wysunięcie szeregu nowych hipotez dotyczących filogenezy i...
- 470 strony: 443
Transport syntetyzowanych w siateczce śródplazmatycznej (ER) makromolekuł zachodzi z udziałem pęcherzyków...
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2001

- 482 strony: 471
Regulacja długości telomerów ma decydujące znaczenie w procesie senescencji komórki, immortalizacji oraz...
- 496 strony: 483
Antygeny plemników mogą wywoływać reakcje izo- oraz autoimmunologiczne. Stąd też ważne jest...
- 508 strony: 497
Głównym komponentem zewnętrznej powierzchni błony komórkowej Eucaryota są ugrupowania cukrowcowe. Ich...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki