ZNAJDŹ ARTYKUŁ

OXYGEN TRANSPORTERS – PRODUCTION METHODS OF NATURAL AND ARTIFICIAL BLOOD

Transportery tlenu można podzielić na trzy grupy: naturalne, „otrzymane in vitro” i sztuczne. Ostatnie dwa rodzaje muszą być podobne do naturalnej krwi, żeby można uznać je za efektywne. W procesie pozaustrojowej produkcji krwi, najbardziej obiecujące wydaje się być namnażanie i różnicowanie krwiotwórczych komórek macierzystych. Chociaż obserwuje się dynamiczny postęp w tym zakresie, nadal wiele wyzwań, takich jak mała ilość otrzymywanych erytrocytów i wysoka cena hodowli komórkowych in vitro, czeka na rozwiązanie. Inne próby wiążą się z użyciem indukowanych komórek macierzystych.

BIAŁKO BCL11A – ROLA BIOLOGICZNA I ZNACZENIE W PROCESIE NOWOTWOROWYM

BCL11A jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek zawierających domeny palca cynkowego C2H2. Odgrywa on wiele ważnych ról w organizmie zarówno w rozwoju komórek prawidłowych, jak i w procesie transformacji nowotworowej. BCL11A bierze udział w regulacji transkrypcji genów związanych z apoptozą, działając jako czynnik antyapoptotyczny. Wpływa ponadto na prawidłowy przebieg hematopoezy dzięki regulacji podziałów i różnicowania hematopoetycznych komórek macierzystych.

Udział układu dopełniacza w regulacji krwiotworzenia

W pracy przedstawiono dane doświadczalne wskazujące, że układ dopełniacza pełni ważną, niedocenianą do tej pory rolę w regulacji krwiotworzenia. Produkty aktywacji fragmentu C3 dopełniacza regulują bowiem odpowiedź wczesnych komórek hematopoetycznych na gradient SDF-1, który jest głównym czynnikiem chemotaktycznym komórek macierzystych. Układ dopełniacza aktywowany jest w szpiku kostnym zarówno podczas przygotowania mieloablacyjnego przed przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, jak i podczas indukowanej farmakologicznie ich mobilizacji ze szpiku do krwi obwodowej.

Starzenie się układu czerwonokrwinkowego a anemia w wieku podeszłym

Zwiększenie odsetka osób w wieku podeszłym w społeczeństwach krajów rozwiniętych wiąże się z występowaniem wielu złożonych problemów zdrowotnych. Starzenie się i sama starość jako etap życia kojarzy się z współwystępowaniem zmian inwolucyjnych w wielu narządach i układach oraz chorób, które towarzyszą temu okresowi życia. W procesie fizjologicznego starzenia dochodzi do zaburzeń w zakresie hematopoezy zwłaszcza w warunkach tzw.

Wstępna ocena możliwości wykorzystania krwiotwórczych komórek macierzystych pozyskanych z różnych dawców krwi pępowinowej do jednoczesnego przeszczepienia u biorców dorosłych

Podstawową wadą krwi pępowinowej jako źródła komórek do przeszczepienia, jest niewielka liczba komórek, zwykle poniżej 1 miliarda, co umożliwia wykonanie zabiegu jedynie u dzieci poniżej 30 kg, podczas gdy większość biorców ma większą masę ciała. Stąd pomysł jednoczesnego wykorzystania kilku jednostek krwi pępowinowej, które łącznie mają zapewnić dostateczną liczbę komórek do przeszczepienia dorosłemu biorcy. Najważniejsze jest to, że komórki odpornościowe obecne we krwi pępowinowej, jako komórki młode nie powinny być zdolne do wzajemnej reakcji przeciwko sobie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki