ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 38
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2011

- 406 strony: 395

Limfocyty T regulatorowe CD4+/CD25+ (TREG) odgrywają kluczową rolę w rozwoju tolerancji immunologicznej...

- 421 strony: 407

Chemeryna to niedawno odkryty ligand dla receptora serpentynowego CMKLR1 (chemokine receptor like-1),...

- 433 strony: 423

Limfocyty Th17 należą do zidentyfikowanej niedawno, subpopulacji pomocniczych limfocytów T. Cechą...

- 452 strony: 435

Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o plejotropowym działaniu, wykazującą szerokie spektrum aktywnoci...

- 465 strony: 453

Analizy molekularne przeprowadzane są najczęściej na hetero-gennym materiale biologicznym, a uzyskane w...

- 505 strony: 491

Genomy wszystkich organizmów są bardzo stabilne. DNA jest powielany podczas fazy S cyklu komórkowego i...

- 516 strony: 507

Jajowodowo specyficzna glikoproteina 1 (OVGP1) zwana również pOSP, MUC-9, sOP92, EAP, EGP i OGP jest...

- 532 strony: 517

Roślinne wakuolarne H+-ATPazy (V-ATPazy) stanowią klasę białek błonowych, których podstawową...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki