ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2001

- 182 strony: 163

TCR/CD3 jest kompleksem ośmiu podjednostek, który wskutek stymulacji antygenowej inicjuje serię procesów...

- 196 strony: 183

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami uważa się, że gen i jego białkowy produkt mogą brać udział w...

- 218 strony: 197

Dominującym składnikiem genomu roślin okrytozalążkowych są sekwencje powtarzalne, w tym retroelementy....

- 242 strony: 219

Pierwotne komórki zarodkowe człowieka otrzymano z węzłów zarodkowych blastocyst i z kilkutygodniowych...

- 262 strony: 243

W relatywnie krótkim okresie zagadnienia dotyczące replikacji chromosomów znalazły się w centrum...

- 276 strony: 263

Białka RAS odgrywają kluczową rolę w regulacji wzrostu i różnicowania się komórek, biorąc udział w...

- 296 strony: 277

Połączenia międzykomórkowe typu gap są w organizmach wielokomórkowych niezbędnym elementem utrzymującym...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2001

- 308 strony: 297

W styczniu 2001 odbyła się w szwajcarskiej Lozannie konferencja naukowa zatytułowana "Rak i cykl...

- 316 strony: 309

W prezentowanym artykule omówiono pochodzenie reaktywnych form tlenu w nasieniu ssaków oraz szlaki...

- 334 strony: 317

Selektywna eliminacja komórek jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu rozwoju roślin. Odgrywa...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki