ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 47
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2020

- 246 strony: 225
Wzrost i rozwój roślin jest precyzyjnie kontrolowany przez interakcje między czynnikami endogennymi a...
- 264 strony: 247
Czynnik martwicy nowotworu alfa (TNFα) jest cytokiną prozapalną, która odgrywa ważną rolę w patogenezie...
- 286 strony: 265
Arsen jest pierwiastkiem powszechnie występującym w środowisku. Zanieczyszczenia gleb i wód pochodzenia...
- 306 strony: 287
Recykling lub degradacja białek błonowych na drodze zależnej od ubikwitynacji endocytozy jest jednym z...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki