ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2013

- 198 strony: 183

Helikaza Blooma (BLM) należy do rodziny helikaz RecQ. Mutacje genu BLM są przyczyną zespołu chorobowego...

- 214 strony: 199

Artykuł jest przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat fizjologicznych i biochemicznych podstaw...

- 230 strony: 215

Kondycjonowanie nasion jest zabiegiem powszechnie stosowanym w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie w...

- 252 strony: 231

Horyzontalny transfer genów (HGT) odgrywa główną rolę w ewolucji bakterii i występuje u jednokomórkowych...

- 294 strony: 253

Wielokomórkowe organizmy wyższe składają się ze współpracujących ze sobą licznych zespołów komórek...

- 320 strony: 307

Kluczową rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza na infekcję odgrywają neutrofile (ang....

- 344 strony: 321

Kilka lat temu odkryto nieznany do tej pory typ połączeń między komórkami zwierzęcymi, zaangażowany w...

- 362 strony: 345

Jednym z narzędzi pozwalających na badanie funkcji genów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych jest...

- 380 strony: 363

Powszechna obecność i udział poliamin w procesach podziałów, wzrostu i różnicowania komórek,...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki